Od 26.07 do 06.08 jesteśmy na urlopie. Wszystkie zamówienia z tego okresu zrealizujemy zaraz po powrocie.

Szukaj

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (BY RIESKE Monika Rieske, ul. gen. T. Kutrzeby 5/1U, 91-043 Łódź). 

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

R E G U L A M I N

§1 DEFINICJE

 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
 • BY RIESKE Monika Rieske
  ul. gen. T. Kutrzeby 5/1U, 91-043 Łódź
  NIP: 888-137-29-34, REGON: 100121574

 • ADRES POCZTOWY:
 • imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 • ADRES REKLAMACYJNY:
 • BY RIESKE Monika Rieske
  ul. gen. T. Kutrzeby 5/1U, 91-043 Łódź

 • CENNIK DOSTAW:
 • znajdujące się pod adresem: https://byrieske.com.pl/strona/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 • DANE KONTAKTOWE:
 • BY RIESKE Monika Rieske
  ul. gen. T. Kutrzeby 5/1U, 91-043 Łódź
  e-mail: monikarieske@byrieske.com
  telefon: 577-73-12-07

 • DOSTAWA:
 • rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: https://byrieske.com.pl/strona/dostawa

 • DOWÓD ZAKUPU:
 • faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 • KARTA PRODUKTU:
 • pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 • KLIENT:
 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • KODEKS CYWILNY:
 • ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 • KODEKS DOBRYCH PRAKTYK:
 • zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 • KONSUMENT:
 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • KOSZYK:
 • lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 • KUPUJĄCY:
 • zarówno Konsument, jak i Klient.

 • MIEJSCE WYDANIA RZECZY:
 • adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

 • MOMENT WYDANIA RZECZY:
 • moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 • PŁATNOŚĆ:
 • metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: https://byrieske.com.pl/strona/platnosc 

  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

  Operatorem kart płatniczych jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 118 349.

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI:
 • zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://byrieske.com.pl/strona/polityka-prywatnosci

 • PRAWO KONSUMENCKIE:
 • ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 • PRODUKT:
 • minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 • PRZEDMIOT UMOWY:
 • produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 • PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA:
 • przedmiot umowy.

 • PUNKT ODBIORU:
 • miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 • RODO:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 • RZECZ:
 • rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 • SKLEP:
 • serwis internetowy dostępny pod adresem byrieske.com.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 • SPRZEDAJĄCY:
 • BY RIESKE Monika Rieske
  ul. gen. T. Kutrzeby 5/1U, 91-043 Łódź
  NIP: 888-137-29-34, REGON: 100121574
  zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

  KONTO BANKOWE:
  Bank Pekao SA
  BIC (SWIFT): PKOPPLPW
  Numer konta dla przelewów w PLN: 57 1240 1981 1111 0010 8928 1393
  Numer konta dla przelewów w EUR: PL47 1240 1981 1978 0010 8928 1582

 • SYSTEM:
 • zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 • TERMIN REALIZACJI:
 • podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 • UMOWA:
 • umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 • WADA:
 • zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 • WADA FIZYCZNA:
 • niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
  c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 • WADA PRAWNA:
 • sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 • ZAMÓWIENIE:
  oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 WARUNKI OGÓLNE

 • Umowa zawierana jest zgodnie z prawem lokalnym, właściwym dla siedziby Sprzedającego i niniejszym regulaminem
 • Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
 • Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 • Sprzedający odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 • Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 • a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,  informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.

 • Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 • Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu, poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu byrieske.com, należy je wszystkie wyłączyć́.
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 • Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00.
 • W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • a. dodanie do koszyka produktu;
  b. wybór rodzaju dostawy;
  c. wybór rodzaju płatności;
  d. wybór miejsca wydania rzeczy;
  e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

 • Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 • Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za złożone zamówienie nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 • Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 • Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 • Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży (fakturą VAT) wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
 • Odbiór osobisty jest możliwy w Punkcie Odbioru, między godz. 11.00, a godz. 17.00 w Dni Robocze po uprzednim dokonaniu zapłaty za Zamówienie i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Przed przybyciem do Punktu Odbioru w celu odbioru osobistego Zamówienia, zalecany jest uprzedni kontakt telefoniczny ze Sprzedającym.
 • Sprzedający może bez podawania jakiejkolwiek przyczyny nie przyjąć Oferty Zakupu w szczególności z powodu niedostępności danego produktu, ograniczenia związanego z jego wysyłką czy też niemożliwości wysłania zapłaty przez Klienta.
 • Sprzedający nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

§4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Klient składa stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 • Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://byrieske.com.pl/strona/zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 • Sprzedający potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Sprzedającemu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w §4 pkt 3, dostępnym pod adresem https://byrieske.com.pl/strona/zwroty
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 •   a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

    b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom nie będącym Konsumentami.

§5 REKLAMACJA

 • Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towarów wolnych od wad.
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne i prawne sprzedawanych Towarów (rękojmia).
 • W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 • Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 • a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d. żądać usunięcia wady.

 • Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady.
 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
 • Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 • Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 •   a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

    b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

    c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

    d. żądania usunięcia wady.

  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 • Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub e-mail wskazany w Kontakcie pod adresem https://byrieske.com.pl/strona/kontakt. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu (fakturą VAT) i zgłoszeniem reklamacyjnym.
 • W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną.
 • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedającego:
 • a. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  b. uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  c. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

 • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 • Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
 • Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 • Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 • Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 • Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
 • a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
  b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

 • Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://byrieske.com.pl/strona/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.
 • W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

  Wersja 14.2 (Łódź, 25 maja 2018 roku)

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt